Sprawdzasz tag

Paulina Świst

Wywiady

Niektórzy ludzie z branży nienawidzą, zwalczają, kropią święconą wodą i mówią wszędzie, że to najgorsza książka w historii świata – wywiad z Pauliną Świst

Gwiaz­da Pau­li­ny Świst zaświe­ci­ła moc­no w maju tego roku, gdy na ryn­ku poja­wił się jej debiu­tanc­ka powieść – „Pro­ku­ra­tor”. Nowy gatu­nek w pol­skiej lite­ra­tu­rze, łączą­cy pory­wa­ją­cy kry­mi­nał z ero­ty­ką, stał się zna­kiem roz­po­znaw­czym tajem­ni­czej autor­ki, któ­ra ani myśli spo­cząć na lau­rach. Zale­d­wie pół roku po gło­śnym debiu­cie Pau­li­na Świst powra­ca z nową książ­ką. „Komi­sarz” w księ­gar­niach już od 22 listo­pa­da. Czy­taj dalej

-->