Sprawdzasz tag

Paul Muldoon

Aktualności Zapowiedzi

Paul McCartney w końcu zdecydował się wydać autobiografię

Paul McCart­ney, słyn­ny bry­tyj­ski kom­po­zy­tor, mul­tiin­stru­men­ta­li­sta, pio­sen­karz, zna­ny przede wszyst­kim z wystę­pów z gru­pą The Beatles, przez lata odma­wiał napi­sa­nia auto­bio­gra­fii. Jak sam mówił, nie czuł, żeby przy­szedł na to wła­ści­wy czas; każ­dą wol­ną chwi­lę wolał poświę­cać na two­rze­nie nowych pio­se­nek. W koń­cu jed­nak fani arty­sty docze­ka­ją się jego auto­bio­gra­fii. Już w listo­pa­dzie uka­zać ma się książ­ka, któ­ra w lirycz­ny spo­sób opo­wie o życiu i twór­czo­ści Pau­la McCart­neya. Czy­taj dalej

-->