Sprawdzasz tag

Paul Harrison

Aktualności

Napisał książkę z gatunku true crime w oparciu o zmyślone wywiady ze skazanymi

Lite­ra­tu­ra fak­tu win­na opie­rać się, jak nazwa wska­zu­je, na fak­tach, wszak jej celem jest zre­la­cjo­no­wa­nie kon­kret­nych wyda­rzeń zaist­nia­łych w rze­czy­wi­sto­ści. W tę kate­go­rię wpa­da­ją rów­nież książ­ki z gatun­ku true cri­me sku­pia­ją­ce się na praw­dzi­wych prze­stęp­stwach, nie­rzad­ko popar­te licz­ny­mi wywia­da­mi ze świad­ka­mi czy spraw­ca­mi tych­że. Czy­taj dalej

-->