Sprawdzasz tag

Otto

Aktualności

Michał Gołkowski wraca z kolejną powieścią, a tak naprawdę nigdy na dobre nie zniknął!

By napi­sać książ­kę histo­rycz­ną, trze­ba mieć warsz­tat, wie­dzę, uważ­ność i cier­pli­wość. By stwo­rzyć histo­rycz­ne fan­ta­sy nie­zbęd­ne jest wszyst­ko, co powy­żej, plus jesz­cze morze wyobraź­ni. Dziś przy­glą­da­my się twór­czo­ści Micha­ła Goł­kow­skie­go, któ­ry upodo­bał sobie ten gatu­nek. Jego naj­now­sza książ­ka, „Otto”, wła­śnie tra­fi­ła do księ­garń. Czy­taj dalej

-->