Sprawdzasz tag

ostracyzm

Ciekawostki

Wydawnictwo zerwało współpracę z autorką po jej wątpliwym etycznie zachowaniu

Zasa­dy i regu­la­mi­ny są waż­ne. Two­rzy się je po to, żeby zacho­wać w spo­łe­czeń­stwie porzą­dek. Zda­rza­ją się jed­nak sytu­acje, że pew­ne regu­ły są łama­ne. Nie­za­leż­nie od przy­czy­ny moż­na wte­dy zwró­cić grzecz­nie uwa­gę oso­bie postę­pu­ją­cej wbrew jakie­muś zapi­so­wi. Z całą pew­no­ścią jed­nak nie powin­no się podej­mo­wać pró­by publicz­ne­go napięt­no­wa­nia deli­kwen­ta w mediach spo­łecz­no­ścio­wych, publi­ku­jąc w dodat­ku jego zdję­cie. Takie zacho­wa­nie samo w sobie jest zła­ma­niem wie­lu nie­pi­sa­nych zasad i zasłu­gu­je na sto­sow­ną karę. Ame­ry­kań­ska pisar­ka jor­dań­skie­go pocho­dze­nia Nata­sha Tynes swo­ją już otrzy­ma­ła. Czy­taj dalej

-->