Sprawdzasz tag

Niespokojna krew

Aktualności

Nowa powieść Rowling wywołała kolejną falę oskarżeń o transfobię

Moż­na odnieść wra­że­nie, że w ostat­nim cza­sie o J.K. Row­ling czę­ściej mówi się nie w kon­tek­ście jej pisar­stwa, a kon­tro­wer­sji zwią­za­nych z jej oso­bi­sty­mi pre­fe­ren­cja­mi czy opi­nia­mi. W czerw­cu autor­ka nara­zi­ła się opi­nii publicz­nej, kie­dy, przy­ta­cza­jąc pewien arty­kuł, w tytu­le któ­re­go poja­wi­ła się fra­za „oso­by, któ­re men­stru­ują”, zasu­ge­ro­wa­ła, że ist­nie­je już sło­wo okre­śla­ją­ce tę gru­pę ludzi i jest nim „kobie­ta”. Bry­tyj­kę zala­ła wte­dy fala oskar­żeń o trans­fo­bię. Teraz temat zno­wu wra­ca. Tym razem punk­tem zapal­nym sta­ła się nowa powieść Row­ling. Czy­taj dalej

-->