Sprawdzasz tag

Natalia Rolleczek

Aktualności

Natalia Rolleczek zmarła w wieku stu lat

TVN24 poin­for­mo­wa­ło, że 8 lip­ca ode­szła Nata­lia Rol­le­czek, autor­ka wie­lu ksią­żek dla dzie­ci i mło­dzie­ży, choć zna­na przede wszyst­kim dzię­ki powie­ści Drew­nia­ny róża­niec czer­pią­cej gar­ścia­mi z jej prze­żyć pod­czas dwu­let­nie­go poby­tu w sie­ro­ciń­cu pro­wa­dzo­nym przez sio­stry feli­cjan­ki. Pisar­ka w lutym skoń­czy­ła sto lat. Czy­taj dalej

-->