Sprawdzasz tag

Nagroda Literacka Nike

Aktualności

Nagroda Literacka Nike: Jerzy Jarniewicz i Joanna Ostrowska docenieni, na gali wsparcie dla praw człowieka

100 tys. zło­tych i sta­tu­et­ka pro­jek­tu Gusta­wa Zemły tra­fi­ły w ręce Jerze­go Jar­nie­wi­cza za tom poezji „Mon­do cane” w cza­sie 26. gali wrę­cze­nia Nagro­dy Lite­rac­kiej „Nike”. Do Joan­ny Ostrow­skiej tra­fi­ła „Nike Czy­tel­ni­ków”. W cza­sie gali nawią­zy­wa­no do obec­nej sytu­acji spo­łecz­no-poli­tycz­nej. Czy­taj dalej

-->