Sprawdzasz tag

Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego

Aktualności

Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego 2020 przyznana

Nagro­da im. Ryszar­da Kapu­ściń­skie­go przy­zna­wa­na jest cyklicz­nie za naj­lep­szy repor­taż książ­ko­wy opu­bli­ko­wa­ny w Pol­sce i po pol­sku w roku ubie­głym. Usta­no­wio­na zosta­ła w 2010 przez wła­dze War­sza­wy i przy wspar­ciu „Gaze­ty Wybor­czej”. Pozna­li­śmy lau­re­at­kę 11. edy­cji. Nagro­da pie­nięż­na w wyso­ko­ści 100 tysię­cy zło­tych tra­fi­ła do Kata­rzy­ny Koby­lar­czyk za repor­taż Strup. Hisz­pa­nia roz­dra­pu­je rany. Czy­taj dalej

-->