Sprawdzasz tag

Muzeum

Aktualności

Muzeum Miejskie we Wrocławiu postawiło ławeczkę w hołdzie dla Tadeusza Różewicza wbrew woli poety

Koń­ca dobie­ga wła­śnie rok Tade­usza Róże­wi­cza. 9 paź­dzier­ni­ka minę­ło dokład­nie sto lat od daty uro­dzin słyn­ne­go pol­skie­go poety, dra­ma­tur­ga i pro­za­ika. Z tej oka­zji Muzeum Miej­skie we Wro­cła­wiu posta­no­wi­ło zło­żyć lite­ra­to­wi hołd, sta­wia­jąc w jed­nym z wro­cław­skich par­ków gra­ni­to­wą ławecz­kę, upa­mięt­nia­ją­cą Tade­usza Róże­wi­cza. Wyda­wać by się mogło, że ini­cja­ty­wa jak naj­bar­dziej słusz­na. Nie­ste­ty jed­nak nie wzię­to pod uwa­gę woli poety. Czy­taj dalej

-->