Sprawdzasz tag

murzyn

Aktualności

Rada Języka Polskiego odradza używania słowa Murzyn

W sierp­niu zeszłe­go roku dok­tor habi­li­to­wa­ny nauk huma­ni­stycz­nych Marek Łaziń­ski nawo­ły­wał do zaprze­sta­nia uży­wa­nia słów Murzyn i Murzyn­ka, któ­re przed laty mia­ły rze­czy­wi­ście cha­rak­ter neu­tral­ny, dziś jed­nak nabra­ły zna­cze­nia pejo­ra­tyw­ne­go. Opi­nia zosta­ła kil­ka mie­się­cy temu popar­ta przez wszyst­kich człon­ków Rady Języ­ka Pol­skie­go. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Nie używajmy słów Murzyn i Murzynka – komentuje Rada Języka Polskiego

Pola­cy, zwłasz­cza poko­le­nia dzi­siej­szych trzy­dzie­sto­lat­ków i star­sze, zwy­kli okre­ślać oso­by o ciem­nym kolo­rze skó­ry Murzy­na­mi. Cóż, tak się kie­dyś mówi­ło, przed kil­ko­ma deka­da­mi ani niko­go to nie dzi­wi­ło, ani niko­go szcze­gól­nie nie bola­ło. Wte­dy sło­wa Murzyn i Murzyn­ka były w swym zna­cze­niu neu­tral­ne. Trze­ba nato­miast wziąć pod uwa­gę, że język pod­le­ga nie­ustan­nym zmia­nom, fluk­tu­ują tak­że same sko­ja­rze­nia i wydźwięk poszcze­gól­nych zwro­tów. Dok­tor habi­li­to­wa­ny nauk huma­ni­stycz­nych Marek Łaziń­ski prze­ko­nu­je, by dziś tych okre­śleń już nie sto­so­wać. Czy­taj dalej

-->