Sprawdzasz tag

miś fantazy

Felieton

Miś Fantazy bohater małych i dużych

Poja­wił się na świe­cie dwa­dzie­ścia sie­dem lat temu. Naj­pierw jako boha­ter popu­lar­nej audy­cji RADIA ESKA „Radio Miś”. W cią­gu coty­go­dnio­wej dwu­go­dzin­nej audy­cji Ewa Kar­wan-Jastrzęb­ska opo­wia­da­ła małym słu­cha­czom jego przy­go­dy. Pisa­ne z roz­ma­chem, epic­kie, jak się potem oka­za­ło, pory­wa­ją­ce też dla doro­słych, któ­rzy w każ­dą nie­dzie­lę włą­cza­li radio. Czy­taj dalej

-->