Sprawdzasz tag

Mike McCormack

Ciekawostki

Mike McCormack zgarnął literacką nagrodę i 100 tysięcy euro za jedno tylko zdanie

Mike McCor­mack, irlandz­ki powie­ścio­pi­sarz i twór­ca opo­wia­dań, miał ogrom­ne pro­ble­my ze sprze­da­niem swo­jej ostat­niej, pią­tej powie­ści. Wydaw­cy, jeden po dru­gim, odpra­wia­li auto­ra z kwit­kiem – książ­ka była nazbyt dziw­na. Z taką sytu­acją czę­sto bory­ka­ją się auto­rzy, kie­dy poja­wia­ją się u pro­gu wydaw­cy z powie­ścią eks­pe­ry­men­tal­ną, a wyni­ki sprze­da­żo­we poprzed­nich wca­le nie osza­ła­mia­ją. W koń­cu jed­nak zna­lazł się chęt­ny, by zary­zy­ko­wać. Oka­za­ło się, że był to dobry ruch – Solar Bones, książ­ka skła­da­ją­ca się z jed­ne­go tyl­ko zda­nia, naj­pierw zdo­by­ła Gold­smi­ths Pri­ze, a teraz Inter­na­tio­nal Dublin Lite­ra­ry Award. Czy­taj dalej

-->