Sprawdzasz tag

Mein Kampf

Aktualności

Niesławny Mein Kampf Hitlera z obszernym komentarzem historycznym w Polsce

Mein Kampf, swo­ista biblia nazi­stów z pierw­szej poło­wy XX wie­ku i dzi­siej­szych neo­na­zi­stów, któ­rej wyda­wa­nie w wie­lu kra­jach jest cał­ko­wi­cie zabro­nio­ne, w innych pod­le­ga licz­nym restryk­cjom, uka­że się wkrót­ce w Pol­sce. Auto­rem nowe­go pol­skie­go tłu­ma­cze­nia nie­sław­nej książ­ki Hitle­ra jest histo­ryk i poli­to­log pro­fe­sor Euge­niusz C. Król. Czy­taj dalej

-->