Sprawdzasz tag

Mark Twain

Zapowiedzi

Mark Twain po 107 latach wraca z nową książką

W stycz­niu wydaw­nic­two Ran­dom House Chil­dre­n’s Books ogło­si­ło, że odna­la­zły się zapi­ski Mar­ka Twa­ina opo­wia­da­ją­ce nie­sa­mo­wi­tą histo­rię dla dzie­ci. Phi­lip i Erin Ste­ado­wie, auto­rzy uzna­nej książ­ki A Sick Day for Amos McGee wzię­li na warsz­tat notat­ki Twa­ina, uzu­peł­ni­li ory­gi­nal­ną opo­wieść i stwo­rzy­li The Pur­lo­ining of Prin­ce Oleo­mar­ga­ri­ne. 26 wrze­śnia dzie­ło nie­zwy­kłej koope­ra­cji ujrza­ło świa­tło dzien­ne. Czy­taj dalej

-->