Sprawdzasz tag

Maria Janion

Aktualności

Zmarła wybitna humanistka Maria Janion

Maria Janion zło­ty­mi zgło­ska­mi zapi­sa­ła się w dzie­dzi­nie nauk huma­ni­stycz­nych. Przez pół wie­ku zaj­mo­wa­ła się histo­rią lite­ra­tu­ry, kry­ty­ką lite­rac­ką czy w ogól­no­ści bada­nia­mi nad kul­tu­rą ze szcze­gól­nym naci­skiem na pol­ski i euro­pej­ski roman­tyzm. Wycho­wa­ła wie­le poko­leń zna­ko­mi­tych pol­skich huma­ni­stów. Zmar­ła 23 sierp­nia w wie­ku dzie­więć­dzie­się­ciu trzech lat. Czy­taj dalej

-->