Sprawdzasz tag

Mari Jungstedt

Ciekawostki

Kim jest Mari Jungstedt?

Wbrew temu co twier­dzą nie­któ­rzy, popu­lar­ność skan­dy­naw­skich kry­mi­na­łów w naszym kra­ju wca­le nie słab­nie. Wciąż wyda­je się mnó­stwo tytu­łów, ama­to­rzy tego typu lite­ra­tu­ry mają więc w czym wybie­rać. Dzi­siaj chce­my wam zapre­zen­to­wać powie­ści Mari Jung­stedt, twór­czy­ni posta­ci inspek­to­ra Ander­sa Knu­ta­sa. Książ­ki o gotlandz­kim inspek­to­rze przy­nio­sły jej roz­głos, porów­ny­wal­ny ze sła­wą taki pisa­rzy jak Åsa Lars­son, Camil­la Läck­berg, Stieg Lars­son czy Hen­ning Man­kell. Sprze­da­ją się w olbrzy­mich nakła­dach, zarów­no w Szwe­cji, jak i za gra­ni­cą. Zosta­ły prze­tłu­ma­czo­ne na ponad dwa­dzie­ścia języ­ków – obec­nie moż­na kupić je m.in. w Rosji, Sta­nach Zjed­no­czo­nych, Gre­cji i Wiel­kiej Bry­ta­nii.  Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Poznajcie Ciemniejsze niebo

Zagad­ko­we, sym­bo­licz­ne mor­der­stwa w raj­skiej sce­ne­rii czy­li naj­now­sza książ­ka Mari Jung­stedt i Ruben Elias­sen zago­ści­ła do księgarń!
Dwie Szwed­ki – Eri­ka i Hele­na spę­dza­ją urlop na kur­sie jogi w ośrod­ku Sam­sa­ra na wyspie Gran Cana­ria. Hele­na obser­wu­je zacho­wa­nie Eri­ki, któ­ra jest dziw­nie nie­spo­koj­na, zda­je się przed czymś lub przed kimś ukry­wać, ale nie chce zdra­dzić, co wpro­wa­dzi­ło ją w stan takie­go prze­ra­że­nia. Czy­taj dalej

-->