Sprawdzasz tag

MARCIN LWOWSKI

Wywiady

Walka kobiet o równe prawo do walki – wywiad z Marcinem Lwowskim, autorem książki Dziewczyny z Powstania Warszawskiego

Pra­cu­jąc nad książ­ką „Dziew­czy­ny z Powsta­nia War­szaw­skie­go”, Mar­cin Lwow­ski dotarł do wie­lu inte­re­su­ją­cych mate­ria­łów, do tej pory zna­nych jedy­nie spe­cja­li­stom. Dziś jego pra­ca sta­ła się przy­czyn­kiem do popu­la­ry­za­cji wie­dzy o dzia­łal­no­ści kobiet w AK. W roz­mo­wie z nami opo­wie­dział o tym, dla­cze­go porzu­cił kry­mi­na­ły dla lite­ra­tu­ry histo­rycz­nej oraz czym zaj­mu­ją się jego koty, kie­dy wycho­dzi do pra­cy. Czy­taj dalej

-->