Sprawdzasz tag

Małecki

Aktualności

Ojciec – fragmenty opowiadań polskich autorów

Książ­ka “Ojciec” jest zbio­rem dosko­na­łych lite­rac­ko i bar­dzo poru­sza­ją­cych opo­wie­ści o trud­nej rela­cji mię­dzy ojcem a synem. Skła­da­ją się na nią tek­sty czo­ło­wych pol­skich pisa­rzy: m.in. Woj­ciech Engel­king, Michał Wit­kow­ski, Wit Szo­stak czy Jacek Dukaj. To intym­ne, emo­cjo­nal­ne i nie­kie­dy auto­bio­gra­ficz­ne historie.

Czy­taj dalej

-->