Sprawdzasz tag

Lawrence Ferlinghetti

Ciekawostki

Prawa do książki sprzedał w wieku 99 lat. Wydawca planuje premierę na setne urodziny autora.

Law­ren­ce Fer­lin­ghet­ti to ame­ry­kań­ski poeta, księ­garz i wydaw­ca. W mar­cu skoń­czył dzie­więć­dzie­siąt dzie­więć lat. Nadal aktyw­nie dzia­ła w bran­ży książ­ko­wej, przede wszyst­kim wciąż two­rzy poezję. Kil­ka lat temu napi­sał powieść Lit­tle Boy, któ­rą uda­ło mu się wła­śnie sprze­dać. Wszyst­ko wska­zu­je na to, że set­ne uro­dzi­ny będzie świę­to­wał jej wyda­niem. Czy­taj dalej

-->