Sprawdzasz tag

krasnal

Aktualności

Wrocław uhonorował Grahama Mastertona krasnalem Mastertonkiem

Sto­li­ca Dol­ne­go Ślą­ska zna­na jest z wie­lu róż­nych atrak­cji. Wyjąt­ko­wa archi­tek­tu­ra, licz­ne mosty, wido­wi­sko­we festi­wa­le przy­cią­ga­ją do mia­sta mnó­stwo tury­stów. Wro­cław sły­nie rów­nież ze swo­ich kra­sna­li, któ­rych licz­ba w dru­giej poło­wie 2020 prze­kro­czy­ła 360 sztuk. Nie­daw­no, szyb­ko rosną­cą popu­la­cję figu­rek zasi­li­ła nowa. Nosi twarz Gra­ha­ma Master­to­na. Czy­taj dalej

-->