Sprawdzasz tag

korpożycie

Aktualności

Hodowca świń – brutalne spojrzenie na korpożycie

O kor­po­ra­cjach powsta­je wie­le mitów współ­cze­sne­go świa­ta. Będzie­my mie­li z nimi do czy­nie­nia w książ­ce “Hodow­ca świń” Anny Zacha­rzew­skiej, któ­ra tra­fi­ła dziś a pół­ki księ­garń. Powieść uka­za­ła się nakła­dem Wydaw­nic­twa Bur­da książki.

Ostra jak brzy­twa, przej­mu­ją­co praw­dzi­wa! – “Hodow­ca świń” naj­now­sza powieść Anny Zacha­rzew­skiej, pre­mie­ra 13 wrze­śnia. Czy­taj dalej

-->