Sprawdzasz tag

Karel Capek

Aktualności

Nowe, znakomite teksty w domenie publicznej!

Do dome­ny publicz­nej prze­cho­dzą utwo­ry, co do któ­rych wyga­sły mająt­ko­we pra­wa autor­skie. Ozna­cza to, że moż­na je kopio­wać, roz­po­wszech­niać czy prze­twa­rzać oraz czer­pać z tego korzy­ści mająt­ko­we – nale­ży jed­nak pamię­tać, że pra­wa autor­skie są nie­zby­wal­ne, tj. nawet kie­dy nie musi­my uisz­czać hono­ra­rium za opu­bli­ko­wa­nie czy­je­goś tek­stu, nie zna­czy to, że może­my np. przy­pi­sać sobie jego autor­stwo. Utwo­ry nale­żą­ce do dome­ny publicz­nej są więc dobrem wspól­nym, z któ­re­go może korzy­stać każ­dy, jed­nak z posza­no­wa­niem ory­gi­nal­ne auto­ra. To, kie­dy wyga­sa­ją pra­wa mająt­ko­we, zależ­ne jest od usta­wo­daw­stwa kra­ju – w Pol­sce musi minąć 70 lat od śmier­ci twórcy.

Czy­taj dalej

-->