Sprawdzasz tag

Juliusz Kossak

Aktualności

Ilustracje Juliusza Kossaka do Ogniem i mieczem na aukcji

Pierw­szym ilu­stra­to­rem książ­ko­wej edy­cji Ogniem i mie­czem Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza był pol­ski malarz Juliusz Kos­sak, któ­ry spe­cja­li­zo­wał się w malar­stwie histo­rycz­nym i bata­li­stycz­nym. Od wyda­nia powie­ści w 1884 roku za ilu­stro­wa­nie pierw­sze­go tomu słyn­nej Try­lo­gii bra­li się prze­róż­ni arty­ści, wśród któ­rych wyróż­nić moż­na takie nazwi­ska jak: Sta­chie­wicz, Moniusz­ko czy Tet­ma­jer, ale to wła­śnie pra­ce Kos­sa­ka uwa­ża­ne są za naj­lep­sze. W przy­szłym mie­sią­cu dwa­na­ście akwa­rel odda­ją­cych fabu­łę Ogniem i mie­czem tra­fi na licy­ta­cję w domu aukcyj­nym DESA Uni­cum. Czy­taj dalej

-->