Sprawdzasz tag

John le Carré

Aktualności

Nie żyje John le Carré, autor słynnych thrillerów szpiegowskich

John le Car­ré wydał swo­ją pierw­szą książ­kę w 1961. W debiu­tanc­kim Budze­niu zmar­łych wpro­wa­dził do lite­ra­tu­ry szpie­gow­skiej zupeł­nie nowy typ głów­ne­go boha­te­ra – tym razem agen­tem nie był przy­stoj­ny, wyspor­to­wa­ny kobie­ciarz, a niski, oty­ły Geo­r­ge Smi­ley, genial­ny pra­cow­nik służb spe­cjal­nych, któ­re­go jowial­ne uspo­so­bie­nie wzbu­dza­ło ufność u wszyst­kich dooko­ła. Bry­tyj­ski pisarz dzię­ki swo­im powie­ściom szyb­ko zyskał reno­mę i mię­dzy­na­ro­do­wą sła­wę, a nad cho­ciaż­by Ianem Fle­min­giem miał tę prze­wa­gę, że sam pra­co­wał w wywia­dzie. Czy­taj dalej

-->