Sprawdzasz tag

holandia

Aktualności

Polityczny komentarz surinamskiej autorki powodem odwołania ceremonii wręczenie prestiżowej nagrody

Prijs der Neder­land­se Let­te­ren uzna­wa­na jest za naj­bar­dziej pre­sti­żo­wą nagro­dę lite­rac­ką holen­der­sko­ję­zycz­ne­go świa­ta. Co trzy lata przy­zna­wa­na jest auto­rom z Kró­le­stwa Nider­lan­dów i Bel­gii, a od 2005 rów­nież z Suri­na­mu. W tym roku po raz pierw­szy w histo­rii nagro­dę otrzy­mał oby­wa­tel tej byłej holen­der­skiej kolo­nii. Jed­nak uro­czy­sta cere­mo­nia na cześć wyróż­nio­nej pisar­ki, Astrid Roemer, nie odbę­dzie się. Powo­dem jest jej poli­tycz­ny komen­tarz. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Książka jako bilet w holenderskich pociągach

Holen­drzy w mar­cu obcho­dzą co roku Boeken­we­ek, czy­li Tydzień książ­ki. Z tej oka­zji szy­ko­wa­ne są licz­ne atrak­cje, jak spo­tka­nia z auto­ra­mi, sesje pod­pi­sy­wa­nia ksią­żek, festi­wa­le i licz­ne pane­le dys­ku­syj­ne. Wszyst­kie wyda­rze­nia roz­gry­wa­ją się w róż­nych miej­scach kra­ju, żeby jak naj­wię­cej czy­tel­ni­ków mogło brać w nich udział. Tra­dy­cja się­ga 1932 roku. Czy­taj dalej

-->