Sprawdzasz tag

Hachette

Aktualności

E‑book jest głupim produktem według Arnauda Nourry’ego, CEO grupy wydawniczej Hachette

Hachet­te to jeden z naj­więk­szych gra­czy na mię­dzy­na­ro­do­wym ryn­ku książ­ki. Gru­pa każ­de­go roku wyda­je ponad 17 tysię­cy tytu­łów; zeszły rok zakoń­czy­ła z wyni­kiem sprze­da­żo­wym na pozio­mie pra­wie 3 miliar­dów dola­rów. Dla­te­go też z naj­więk­szym zain­te­re­so­wa­niem śle­dzi się wszel­kie rewe­la­cje z nią zwią­za­ne. W ostat­nim cza­sie Arnaud Nour­ry, peł­nią­cy funk­cję CEO gru­py od 2003 roku, odwie­dził Indie, by uświet­nić obcho­dy deka­dy dzia­łal­no­ści na indyj­skim ryn­ku. W wywia­dzie udzie­lo­nym por­ta­lo­wi Scroll.in mówił mię­dzy inny­mi o sytu­acji książ­ki w Indiach, o pla­nach na przy­szłość, poru­szył kwe­stię moż­li­wo­ści wpro­wa­dze­nia w kra­ju jed­no­li­tej ceny książ­ki. Kon­tro­wer­sje wzbu­dzi­ły jed­nak wypo­wie­dzi Arnau­da Nour­ry­’e­go doty­czą­ce e‑booków. Czy­taj dalej

-->