Sprawdzasz tag

Gabriel García Márquez

Aktualności

Garderoba Gabriela Garcíi Márqueza i jego małżonki trafiła na sprzedaż

Gabriel Gar­cía Márqu­ez, kolum­bij­ski powie­ścio­pi­sarz, lau­re­at lite­rac­kiej Nagro­dy Nobla, autor uzna­wa­nych za świa­to­we arcy­dzie­ło Stu lat samot­no­ści, zmarł w kwiet­niu 2014 roku. Jego żona, Mer­ce­des Bacha, prze­ży­ła męża o sześć lat. Ode­szła w sierp­niu 2020. Para zosta­wi­ła po sobie posia­dłość, któ­rą rodzi­na posta­no­wi­ła uczy­nić ogól­no­do­stęp­nym miej­scem poświę­co­nym sztu­ce, tak zwa­nym Domem Lite­ra­tu­ry Márqu­eza. W ramach inau­gu­ra­cji na sprze­daż tra­fi­ła gar­de­ro­ba daw­nych wła­ści­cie­li. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ekranizacje Zapowiedzi

Netflix pozyskał prawa do zekranizowania Stu lat samotności Gabriela Garcíi Márqueza

Sto lat samot­no­ści uzna­wa­ne jest za arcy­dzie­ło lite­ra­tu­ry ibe­ro­ame­ry­kań­skiej i świa­to­wej. W Kolum­bii powieść, jak i sam autor darze­ni są wiel­ką czcią. Książ­ka od lat znaj­do­wa­ła się na celow­ni­ku fil­mow­ców, nie­je­den pro­du­cent zwra­cał się do Gabrie­la Gar­cíi Márqu­eza z ofer­tą zaku­pie­nia praw. Autor jed­nak nigdy się nie zga­dzał, utrzy­mu­jąc, że nie­moż­li­wym jest stwo­rze­nie wier­nej ekra­ni­za­cji jego dzie­ła. Pięć lat po śmier­ci pisa­rza pra­wa uda­ło się pozy­skać Net­flik­so­wi. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Archiwum Márqueza jest dostępne dla każdego

Aka­de­mic­ka biblio­te­ka nale­żą­ca do Uni­ver­si­ty of Texas w Austin kła­dzie bar­dzo moc­ny nacisk na swo­ją misję posze­rza­nia i udo­stęp­nia­nia swo­jej kolek­cji każ­de­mu szu­ka­ją­ce­mu wie­dzy czy­tel­ni­ko­wi, a jed­no­cze­śnie posia­da ogrom­ne fun­du­sze na ten cel. Har­ry Ran­som Cen­ter wyku­pi­ło dwa lata temu archi­wal­ne doku­men­ty nale­żą­ce do Gabrie­la Márqu­eza, zdi­gi­ta­li­zo­wa­ło je i teraz udo­stęp­ni­ło za dar­mo onli­ne. Czy­taj dalej

-->