Sprawdzasz tag

Federico Axat

Wywiady

Czy inżynier, by napisać książkę, musi mieć plan? Rozmowa z Federico Axatem.

Powieść „Amne­zja” to kry­mi­nał ide­al­ny. Czy­ta się dosłow­nie bły­ska­wicz­nie, pozo­sta­je w pamię­ci i – co sza­le­nie waż­ne – nie jest sztucz­na. Fabu­ła owszem, jest zakrę­co­na, ale Fede­ri­co Axat przed­sta­wił opi­sy­wa­ną przez sie­bie histo­rię tak, że wciąż brzmi ona praw­do­po­dob­nie. Dziś roz­ma­wiam z nim o tym, jak wyglą­da jego pro­ces twór­czy oraz, oczy­wi­ście, pytam o samą książ­kę. Czy­taj dalej

-->
Ekranizacje

Ostatnie wyjście doczeka się ekranizacji

Ostat­nie wyj­ście” autor­stwa Fede­ri­co Axa­ta to argen­tyń­ski thril­ler psy­cho­lo­gicz­ny, któ­ry zawo­jo­wał świat. Jego pol­skim wydaw­cą jest Świat Książ­ki, zaś za prze­kład odpo­wia­da Bar­ba­ra Jaro­szuk. Powieść opo­wia­da o męż­czyź­nie, któ­ry pomi­mo uda­ne­go życia decy­du­je się na popeł­nie­nie samo­bój­stwa, jed­nak wstrzy­mu­je się, gdy odkry­wa prze­dziw­ny liścik – napi­sa­ny nie przez nie­go, ale bez wąt­pie­nia jego cha­rak­te­rem pisma.

Czy­taj dalej

-->