Sprawdzasz tag

Enola Holmes

Aktualności

Zakończył się spór między Netfliksem a spadkobiercami Arthura Conana Doyle’a o Enolę Holmes

Eno­la Hol­mes to nasto­let­nia sio­stra zna­ne­go na całym świe­cie bry­tyj­skie­go detek­ty­wa, o któ­rej jed­nak w ory­gi­nal­nych przy­go­dach Sher­loc­ka, pisa­nych przez Arthu­ra Cona­na Doy­le­’a nie ma ani jed­ne­go sło­wa. Pro­ta­go­nist­kę wymy­śli­ła Nan­cy Sprin­ger. W latach 2006–2010 wyda­ła sześć powie­ści o obda­rzo­nej nie­prze­cięt­nym umy­słem Eno­li. Kie­dy jed­nak Net­flix wziął się za pro­duk­cję tele­wi­zyj­nej adap­ta­cji pierw­szej książ­ki z mło­do­cia­ną detek­tyw, swo­je nie­za­do­wo­le­nie wyra­zi­li wła­ści­cie­le praw do Sher­loc­ka Hol­me­sa. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Właściciele praw do Sherlocka Holmesa pozywają Netfliksa

Nie­któ­re opo­wie­ści o Sher­loc­ku Hol­me­sie znaj­du­ją się już w dome­nie publicz­nej, nie­któ­re zaś nadal chro­nio­ne są pra­wa­mi autor­ski­mi. Taka sytu­acja prę­dzej czy póź­niej musia­ła dopro­wa­dzić do jakie­goś absur­dal­ne­go wyda­rze­nia. I oto się docze­ka­li­śmy. Wła­ści­cie­le praw do histo­rii o Sher­loc­ku Hol­me­sie posta­no­wi­li pozwać Net­flik­sa, a przy oka­zji part­ne­ru­ją­ce mu pod­mio­ty. Powo­dem jest uka­za­nie słyn­ne­go detek­ty­wa jako emo­cjo­nal­ne­go czło­wie­ka w zbli­ża­ją­cym się fil­mie Eno­la Hol­mes, bazu­ją­cym na serii powie­ści napi­sa­nych przez Nan­cy Sprin­ger. Czy­taj dalej

-->