Sprawdzasz tag

dzień uśmiechu

Ciekawostki

10 najlepszych książek z okazji Dnia Uśmiechu

Wszy­scy, któ­rzy idą przez życie z uśmie­chem na ustach, są szczę­śliw­si. Prze­ko­nu­ją o tym psy­cho­lo­go­wie, naukow­cy, a nawet saty­ry­cy, twier­dząc, że uśmiech­nię­ci ludzie są nie tyl­ko bar­dziej zado­wo­le­ni ze swo­je­go życia, ale też zdrow­si! Uśmie­cha­my się za rzad­ko, więc zde­cy­do­wa­nie war­to to zmienić.

Dosko­na­łym pre­tek­stem do przy­wo­ły­wa­nia na twa­rzy pro­mien­ne­go uśmie­chu jest Świa­to­wy Dzień Uśmie­chu, któ­ry świę­to­wa­li­śmy 06.10. To wyjąt­ko­wo rado­sne świę­to jest obcho­dzo­ne nie­prze­rwa­nie od 1999 roku w pierw­szy pią­tek paź­dzier­ni­ka. Pomy­sło­daw­cą Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Uśmie­chu był Harvey Ball – zna­ny na całym świe­cie jako twór­ca „smi­ley face”, żół­te­go, okrą­głe­go sym­bo­lu uśmiech­nię­tej twa­rzy. Czy­taj dalej

-->