Sprawdzasz tag

Dubravka Ugrešić

Aktualności

Nie żyje Dubravka Ugrešić, pisarka transnarodowa

Dubra­vka Ugre­šić zmar­ła w wie­ku 73 lat. Choć uro­dzi­ła się na tere­nie daw­nej Jugo­sła­wii, nie lubi­ła być okre­śla­na mia­nem pisar­ki chor­wac­kiej – twier­dzi­ła, że jest pisar­ką trans­na­ro­do­wą. Oraz pisar­ką trau­ma­tycz­ną, ponie­waż trau­ma była czę­stym tema­tem jej twór­czo­ści. Czy­taj dalej

-->