Sprawdzasz tag

Chodź ze mną

Zapowiedzi

Nowa powieść Łukasz Orbitowskiego przeniesie nas do Gdyni lat 50-tych ubiegłego wieku

Łukasz Orbi­tow­ski, autor zna­ko­mi­tych i gło­śnych powie­ści, mię­dzy inny­mi: Innej duszy, Exo­du­su czy Kul­tu, lau­re­at Pasz­por­tu „Poli­ty­ki”, fina­li­sta wie­lu innych pre­sti­żo­wych nagród, poin­for­mo­wał w swo­ich mediach spo­łecz­no­ścio­wych, że ukoń­czył pra­ce nad pierw­szą wer­sją nowej książ­ki, zaty­tu­ło­wa­nej Chodź ze mną. Według zapo­wie­dzi będzie to histo­ria miło­sna z poza­ziem­ską tajem­ni­cą w tle osa­dzo­na w pol­skich realiach cza­su PRL‑u. Czy­taj dalej

-->