Sprawdzasz tag

Charlotte Brontë

Ciekawostki

Nowe teksty Charlotte Brontë w wydaniu

Sio­stry Bron­të zyska­ły sła­wę na całym świe­cie, a ich dzie­ła uzna­wa­ne są za kla­sy­ki angiel­skiej lite­ra­tu­ry. Tym bar­dziej sen­sa­cję wzbu­dzi­ło wej­ście The Bron­të Socie­ty w posia­da­nie dwóch manu­skryp­tów autor­ki Jane Eyre – i to tek­stów, któ­re nigdy wcze­śniej nie były publi­ko­wa­ne. Jesz­cze w tym roku sto­wa­rzy­sze­nie wyda książ­kę zawie­ra­ją­cą kopie ręko­pi­sów wraz z kil­ko­ma atrak­cyj­ny­mi dodat­ka­mi. Czy­taj dalej

-->