Sprawdzasz tag

Cezary Jurkiewicz

Wywiady

Komedia nie jest sprzeczna z refleksją –wywiad z Cezarym Jurkiewiczem

Zna­ny stand-uper – Ceza­ry Jur­kie­wicz – poka­zał swo­im fanom nowe, pisar­skie obli­cze. Opu­bli­ko­wał tom opo­wia­dań peł­nych absur­du, zacnych obser­wa­cji i zaska­ku­ją­cych point. Dziś roz­ma­wia­my o tym, w jaki spo­sób natu­ral­nie mie­sza się to, co kome­dio­we i bar­dziej poważ­ne, jak „prze­te­sto­wać” opo­wia­da­nia przed ich opu­bli­ko­wa­niem oraz czy w przy­szło­ści Jur­kie­wicz pla­nu­je dłuż­sze for­my lite­rac­kie. Czy­taj dalej

-->