Sprawdzasz tag

Big Book Festival 2017

Aktualności

Big Book Festival 2017 – wiemy kto będzie!

Pią­ty Big Book Festi­val szy­ku­je spo­tka­nia z nie­sa­mo­wi­ty­mi twór­ca­mi lite­ra­tu­ry światowej.

Wśród gości Duże­go Festi­wa­lu Czy­ta­nia w War­sza­wie w dniach 23–25 czerw­ca znaj­dą się auto­rzy z Euro­py, Azji i USA. – To będzie festi­wal odkryć i nie­spo­dzia­nek. Hasło edy­cji powrót do począt­ku jest zapro­sze­niem do prze­ży­wa­nia pierw­szych zachwy­tów i zadzi­wień, pró­bo­wa­nia nie­zna­nych gatun­ków, pozna­wa­nia auto­rów z dale­ka i nowych form uczest­ni­cze­nia w lite­ra­tu­rze. Czy­taj dalej

-->