Sprawdzasz tag

bezprawie

Aktualności

Wymiatam z Piątkiem – autor książki Morawiecki i jego tajemnice bez prawa do obrony i apelacji

Tomasz Pią­tek został ska­za­ny na osiem mie­się­cy prac spo­łecz­nych za tre­ści opu­bli­ko­wa­ne w książ­ce „Mora­wiec­ki i jego tajem­ni­ce”. Nie mógł się bro­nić i nie ma pra­wa do ape­la­cji. Inter­nau­ci wspie­ra­ją go, publi­ku­jąc zdję­cia z mio­tła­mi i hasłem #Wymia­tamZ­Piąt­kiem. Czy­taj dalej

-->