Sprawdzasz tag

Ben Bova

Aktualności

Nie żyje Ben Bova

Ben Bova był pisa­rzem scien­ce fic­tion, któ­ry przy­szłość nie tyl­ko opi­sy­wał w swo­ich dzie­łach, ale rów­nież – jako mię­dzy inny­mi pra­cow­nik pro­gra­mu Van­gu­ard – poma­gał ją stwa­rzać. Zmarł w wie­ku 88 lat 29 listo­pa­da w Naples na Flo­ry­dzie. Powo­dem śmier­ci ame­ry­kań­skie­go pisa­rza były zwią­za­ne z COVID-19 zapa­le­nie płuc i zawał, o czym poin­for­mo­wa­ła jego rodzi­na. Czy­taj dalej

-->