Sprawdzasz tag

Art Spiegelman

Aktualności

Amerykańska szkoła usunęła z programu nauczania głośną powieść graficzną Maus Arta Spiegelmana

Wyda­na w 1980 powieść gra­ficz­na Maus zapew­ni­ła ame­ry­kań­skie­mu rysow­ni­ko­wi, Arto­wi Spie­gel­ma­no­wi, Nagro­dę Pulit­ze­ra oraz mię­dzy­na­ro­do­wy roz­głos. Publi­ka­cja w for­mie komik­su, w któ­rym posta­cia­mi są sper­so­ni­fi­ko­wa­ne zwie­rzę­ta, opo­wia­da poru­sza­ją­cą histo­rię z cza­sów Holo­kau­stu. Nie wszyst­kim jed­nak tytuł przy­padł do gustu. Zarząd jed­nej z ame­ry­kań­skich szkół posta­no­wił powieść usu­nąć z pro­gra­mu naucza­nia. Czy­taj dalej

-->