Sprawdzasz tag

archiwum

Aktualności

W pożarze krakowskiego archiwum przepadło 98 procent dokumentów

W Archi­wum Urzę­du Mia­sta Kra­ko­wa wybuchł 6 lute­go wie­czo­rem pożar. Po trwa­ją­cej prze­szło sto godzin akcji, w któ­rej wzię­ło udział ponad pół tysią­ca stra­ża­ków ogień uda­ło się w koń­cu opa­no­wać. Odda­ny do użyt­ku w 2018 budy­nek praw­do­po­dob­nie zosta­nie wybu­rzo­ny, w kata­stro­fie nie­od­wra­cal­ne­mu znisz­cze­niu ule­gło 98 pro­cent skła­do­wa­nych w archi­wum akt, czy­li nawet do dwu­stu milio­nów doku­men­tów. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Archiwum Márqueza jest dostępne dla każdego

Aka­de­mic­ka biblio­te­ka nale­żą­ca do Uni­ver­si­ty of Texas w Austin kła­dzie bar­dzo moc­ny nacisk na swo­ją misję posze­rza­nia i udo­stęp­nia­nia swo­jej kolek­cji każ­de­mu szu­ka­ją­ce­mu wie­dzy czy­tel­ni­ko­wi, a jed­no­cze­śnie posia­da ogrom­ne fun­du­sze na ten cel. Har­ry Ran­som Cen­ter wyku­pi­ło dwa lata temu archi­wal­ne doku­men­ty nale­żą­ce do Gabrie­la Márqu­eza, zdi­gi­ta­li­zo­wa­ło je i teraz udo­stęp­ni­ło za dar­mo onli­ne. Czy­taj dalej

-->