Sprawdzasz tag

akademia wampirów

Ekranizacje Zapowiedzi

Akademia wampirów Richelle Mead trafi na ekrany telewizorów w postaci serialu

Nie­daw­no ogło­szo­ne przez NBCU­ni­ver­sal wie­ści powin­ny zado­wo­lić entu­zja­stów histo­rii o roman­tycz­nych krwio­pij­cach, zwłasz­cza zaś fanów seria­lo­we­go uni­wer­sum Pamięt­ni­ków wam­pi­rów i powie­ścio­wej serii, zaty­tu­ło­wa­nej Aka­de­mia wam­pi­rów. Na zle­ce­nie ser­wi­su z tre­ścia­mi na żąda­nie Peacock powsta­nie przy­naj­mniej dzie­się­cio­od­cin­ko­wa pro­duk­cja opar­ta na książ­kach Richel­le Mead. Czy­taj dalej

-->