Sprawdzasz tag

Ai Bbooks

Aktualności

Na Amazonie sprzedawano książki AI podszywającego się pod Jane Friedman. Pod jej nazwiskiem!

Choć o zagro­że­niu ze stro­ny sztucz­nej inte­li­gen­cji mówi się wie­le, to raczej nie w kon­tek­ście tego, co spo­tka­ło Jane Fried­man. Autor­ka lite­ra­tu­ry fak­tu i znaw­czy­ni bran­ży wydaw­ni­czej odkry­ła, że książ­ki wyge­ne­ro­wa­ne przez AI są sprze­da­wa­ne pod jej nazwi­skiem! Czy­taj dalej

-->