Sprawdzasz tag

007

Aktualności

W nowych powieściach z uniwersum Jamesa Bonda zabraknie Jamesa Bonda

Postać Jame­sa Bon­da, cha­ry­zma­tycz­ne­go szpie­ga bry­tyj­skiej służ­by spe­cjal­nej MI6, powo­łał do życia Ian Fle­ming. Angiel­ski pisarz opi­sał przy­go­dy agen­ta 007 w dwu­na­stu powie­ściach i dwóch zbio­rach opo­wia­dań. Po śmier­ci Iana Fle­min­ga powsta­wa­ły kolej­ne książ­ki z Jame­sem Bon­dem w roli głów­nej. Wydaw­nic­two Har­per­Col­lins ogło­si­ło, że seria zosta­nie roz­sze­rzo­na o nową try­lo­gię. Zabrak­nie w niej jed­nak kul­to­we­go boha­te­ra. Czy­taj dalej

-->
Felieton

Umarł Bond, niech żyje Bond. Jak zmienił się wizerunek 007?

Pan­de­mia bez­li­to­śnie obe­szła się z 25. fil­mem o Jame­sie Bon­dzie. Po licz­nych per­tur­ba­cjach zwią­za­nych z prze­su­wa­ją­cą się datą pre­mie­ry, „Nie czas umie­rać” wresz­cie wszedł na ekra­ny. Czy jed­nak wciąż jest to ten sam 007, któ­re­go zna­my z ksią­żek Iana Fle­min­ga? Jak mówi tytuł jed­ne­go z bon­dow­skich fil­mów: dia­men­ty są wiecz­ne. Ale czy wize­ru­nek Agen­ta Jej Kró­lew­skiej Mości tak­że? Czy­taj dalej

-->