Ciekawostki

Zobacz oryginalny manuskrypt Lucy Maud Montgomery! Elektroniczna gratka dla fanów panny Shirley

Ręko­pis powie­ści „Anne of Gre­en Gables” stał się eks­po­na­tem wir­tu­al­nej wysta­wy. Teraz każ­dy może prze­czy­tać notat­ki autorki!

Powieść Lucy Maud Mont­go­me­ry „Anne of Gre­en Gables” zna­na jest w Pol­sce pod dwo­ma tytu­ła­mi: kla­sycz­nym „Ania z Zie­lo­ne­go Wzgó­rza” oraz nowo­cze­snym i bar­dziej wier­nym „Anne z Zie­lo­nych Szczy­tów”. Pierw­szy z nich nada­ła Roza­lia Bernsz­taj­no­wa w 1911 roku i był wyko­rzy­sty­wa­ny w kolej­nych prze­kła­dach aż do 2022 roku, kie­dy to Anna Bań­kow­ska doko­na­ła rewo­lu­cji i jak sama sko­men­to­wa­ła: „Zabi­łam Anię, zbu­rzy­łam Zie­lo­ne Wzgó­rze i pozba­wi­łam je facjat­ki”.

Nie ma jed­nak zna­cze­nia, któ­re z tłu­ma­czeń jest Wam bliż­sze i czy woli­cie Anię czy Anne Shir­ley, jeśli tyl­ko ceni­cie powie­ści Lucy Maud Mont­go­me­ry, to mamy dla Was zna­ko­mi­tą wiadomość.

Con­fe­de­ra­tion Cen­tre of the Arts, czy­li miesz­czą­ce się w Char­lot­te­town cen­trum kul­tu­ry, przy­go­to­wa­ło wir­tu­al­ną wysta­wę, na któ­rej naj­waż­niej­szym eks­po­na­tem jest manu­skrypt powie­ści „Anne of Gre­en Gables”, któ­ry Lucy Maud Mont­go­me­ry prze­sła­ła wydaw­cy. Został on zeska­no­wa­ny w wyso­kiej jako­ści i rze­tel­nie opra­co­wa­ny – każ­da stro­na zosta­ła prze­pi­sa­na (dzię­ki cze­mu z ory­gi­nal­nym tek­stem mogą zapo­znać się zarów­no oso­by, dla któ­rych cha­rak­ter pisma autor­ki sta­no­wił będzie zbyt duże wyzwa­nie, jak i oso­by nie­wi­do­me i nie­do­wi­dzą­ce, korzy­sta­ją­ce z elek­tro­nicz­nych trans­la­to­rów) z uwzględ­nie­niem popra­wek, skre­śleń i nota­tek na marginesach.

Oprócz same­go ręko­pi­su, na stro­nie znaj­du­ją się licz­ne cie­ka­wost­ki tek­sto­we oraz gra­ficz­ne (jak ska­ny z daw­nych wydań czy zdjęć), a nawet bonu­sy wideo i audio, np. nagra­nie otwie­ra­ją­ce­go frag­men­tu powie­ści czy­ta­ne­go przez Kate Mac­do­nald Butler, czy­li wnucz­kę Lucy Maud Montgomery.

Choć manu­skrypt jest cen­tral­ną czę­ścią wir­tu­al­nej wysta­wy, stro­na zawie­ra też arty­ku­ły poświę­co­ne autor­ce, jej pro­ce­so­wi twór­cze­mu, Wyspie Księ­cia Edwar­da oraz dzie­dzic­twu Ani.

Wir­tu­al­na wysta­wa znaj­du­je się pod adre­sem annemanuscript.ca – jest dostęp­na w języ­kach angiel­skim i francuskim.

Anna Tess Gołębiowska


Rekla­ma


Co powie­cie na skar­pet­ki inspi­ro­wa­ne Anią? Znaj­dzie­cie je na Molom.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy