Felieton

Kryminalne propozycje pod choinkę od wydawnictwa Czwarta Strona

Choć świę­ta koja­rzą się raczej z cie­płem domo­we­go ogni­ska, cho­in­ką czy pysz­ną kuch­nią, to nie zapo­mi­naj­my o tym, że są wśród nas miło­śni­cy opo­wie­ści z dresz­czy­kiem. Szy­ku­jąc dla nich gwiazd­ko­we pre­zen­ty, kie­ruj­my się ich upodo­ba­nia­mi – z pew­no­ścią krwi­sty kry­mi­nał ucie­szy ich bar­dziej niż naj­smacz­niej­sze nawet pierniczki.

Wydaw­nic­two Czwar­ta Stro­na dosko­na­le wie, że Polki i Pola­cy lubią się bać, więc regu­lar­nie dostar­cza im mro­żą­ce krew w żyłach histo­rie stwo­rzo­ne zarów­no przez pol­skich, jak i zagra­nicz­nych twórców.

Miło­śnicz­ki i miło­śni­cy kry­mi­na­łów oraz thril­le­rów napraw­dę mają w czym przebierać!

Oto przy­kła­dy powie­ści, któ­re war­to wziąć pod uwa­gę w cza­sie sza­leń­stwa gwiazd­ko­wych zaku­pów. Znaj­dą się wśród nich zarów­no samo­dziel­ne histo­rie, jak i kon­ty­nu­acje zna­nych serii.

Ruth Ware: „W ciem­nym, mrocz­nym lesie” (prze­kład: Anna Tomczyk)

Nora i Cla­re były kie­dyś ze sobą moc­no zży­te. To jed­nak wspo­mnie­nia. Mło­de kobie­ty nie widzia­ły się od deka­dy, kie­dy to Nora bez sło­wa znik­nę­ła z życia przyjaciółki.

Nie­spo­dzie­wa­nie w jej skrzyn­ce mailo­wej poja­wi­ło się zapro­sze­nie na wie­czór panień­ski Cla­re. Per­spek­ty­wa week­en­du w dom­ku na odlu­dziu wyda­wa­ła się ide­al­ną oka­zją do pojed­na­nia i zosta­wie­nia prze­szło­ści za sobą.

Jed­nak spra­wy przy­bra­ły zły obrót. Bar­dzo zły. Gdy sekre­ty i kłam­stwa po ko­lei wyła­nia­ły się z ciem­ne­go, mrocz­ne­go lasu, głę­bo­ko pogrze­ba­na prze­szłość zaczę­ła doga­niać Norę.
Zaczy­na się mor­der­cza wyli­czan­ka. Na kogo wypad­nie, na tego… śmierć.

***

Bar­tosz Szczy­giel­ski: „Nim skoń­czy się noc”

Aga­ta kocha męża, ale już go nie lubi. Moni­ka satys­fak­cję w sypial­ni osią­ga poza mał­żeń­skim łożem. Justy­na życio­wą tra­ge­dię prze­ży­wa zupeł­nie sama, choć nie powinna.

Wszyst­kie spę­dza­ją week­end z męża­mi w ide­al­nym miej­scu, by napra­wić swo­je związ­ki. Chcą ode­rwać się od roz­pra­sza­ją­cych zdo­by­czy cywi­li­za­cji, dzwo­nią­cych smart­fo­nów i cią­głych powia­do­mień. Mia­ło być tak roman­tycz­nie. Komi­nek, sypią­cy za oknem śnieg i oni.

Las, spo­kój i nadzie­ja. Prze­cież ona umie­ra ostat­nia. Ale śmierć mia­ła inne pla­ny. Przy­szła wcze­śniej, nie­za­po­wie­dzia­na, by zabrać… kogoś.

Trzy pary, sześć osób i set­ki kłamstw.

I ktoś, kogo nikt się nie spodziewał.

Emo­cjo­nu­ją­cy thril­ler o ludz­kich sła­bo­ściach i kon­se­kwen­cjach budo­wa­nia rela­cji opar­tych na kłam­stwach. Tam, gdzie koń­czy się praw­da, roz­po­czy­na się peł­na puła­pek gra, któ­rej fina­łu nie spo­sób przewidzieć.

***

Mał­go­rza­ta Roga­la: „Za cenę śmierci”

Dru­gi tom cyklu „Peł­nia tajemnic”!

Za co jesteś w sta­nie zapła­cić naj­wyż­szą cenę?

Upal­ne lato w Peł­ni. Do pen­sjo­na­tu nad jezio­rem przy­jeż­dża­ją tury­ści. Nie wszy­scy mają zamiar wypo­czy­wać. Nie­któ­rzy zja­wia­ją się tam w poszu­ki­wa­niu skar­bu – bez­cen­ne­go zesta­wu zabyt­ko­wej por­ce­la­ny. I nie cof­ną się przed niczym, by go zdobyć.

Pod­ko­mi­sarz Moni­ka Gnie­wosz znaj­du­je w mia­stecz­ku swój azyl. Po pierw­szym zakoń­czo­nym suk­ce­sem śledz­twie czas pły­nie jej spo­koj­nie, do momen­tu gdy docho­dzi do zabój­stwa jed­ne­go z letników.

W pogo­ni za mor­der­cą Moni­ka będzie musia­ła ponow­nie sta­wić czo­ło prze­szło­ści i zawal­czyć o to, co w jej życiu najważniejsze.

***

Iza­be­la Jani­szew­ska: „Apar­ta­ment”

W tak ide­al­nym miej­scu nawet zbrod­nie muszą być doskonałe.

Wszyst­kie mał­żeń­stwa mają swo­je tajem­ni­ce. Lecz tyl­ko nie­któ­re z nich są rów­nie wstrzą­sa­ją­ce.
Nina i Tomasz Enge­lo­wie przy­jeż­dża­ją do luk­su­so­we­go hote­lu w Kar­ko­no­szach na upra­gnio­ny week­end. Kurort zda­je się wyma­rzo­nym miej­scem na odpo­czy­nek, do cza­su gdy Nina zni­ka bez śla­du. Jak­by roz­pły­nę­ła się w powietrzu…

Zroz­pa­czo­ny Tomasz pró­bu­je dotrzeć do praw­dy, ale szyb­ko prze­ko­nu­je się, że ta ma wie­le odcie­ni, a wer­sje wyda­rzeń poszcze­gól­nych świad­ków zna­czą­co róż­nią się od tej pamię­ta­nej przez męż­czy­znę. Komu zaufa, nie będąc pew­nym, czy może wie­rzyć same­mu sobie?

Apar­ta­ment” to kli­ma­tycz­ny thril­ler psy­cho­lo­gicz­ny o bólu, któ­ry nie usta­je, i krzyw­dach, któ­rych echo sły­chać nawet po latach.

***

Ryszard Ćwir­lej: „Śmier­ci ulot­ny woal”

Mistrz kry­mi­na­łu retro powra­ca w zna­ko­mi­tym sty­lu!
Poznań, kwie­cień 1930 roku. Pod­czas sean­su spi­ry­ty­stycz­ne­go przy­wo­ła­na z zaświa­tów postać puł­kow­ni­ka Her­ma­na von Zan­thie­ra wiesz­czy śmierć jed­ne­go z uczest­ni­ków spo­tka­nia. Moż­na by było uznać to za żart, gdy­by nie fakt, że po nie­dłu­gim cza­sie, wska­za­ny przez ducha, wice­kon­sul Albrecht von Pie­skow zni­ka bez śla­du. Czy prze­po­wied­nia się speł­ni­ła, czy powo­dów absen­cji nale­ży szu­kać gdzie indziej? Jeśli jest w Pozna­niu ktoś, kto może roz­wią­zać tę zagad­kę, to jest nim bez wąt­pie­nia komi­sarz Anto­ni Fischer.

Dra­ma­ty roz­gry­wa­ją się nie tyl­ko na salo­nach. Stró­ża gospo­dy Pod Świń­skim Uchem zna­le­zio­no mar­twe­go w jego wła­snym łóż­ku. Śmier­tel­ny cios zada­no pro­fe­sjo­nal­nie, pro­sto w ser­ce. Motyw i spraw­ca pozo­sta­ją nieznani.

Tym­cza­sem szef zło­dziej­skiej szaj­ki, Tolek Gru­biń­ski, przyj­mu­je zle­ce­nie, któ­re wyma­ga od nie­go opusz­cze­nia kra­ju i wizy­ty w Stet­ti­nie. Musi się dostać do sej­fu znaj­du­ją­ce­go się w miej­scu, do któ­re­go wła­mać się nie­ła­two. Waga tego zada­nia jest spo­ra, a ryzy­ko war­te podjęcia.

Ryszard Ćwir­lej gawę­dziar­skim sty­lem snu­je opo­wieść, któ­ra prze­no­si w prze­szłość, i oży­wia ją na oczach czy­tel­ni­ków. Jako prze­myt­nik histo­rii dba o to, by fik­cyj­nych boha­te­rów osa­dzić w mię­dzy­wo­jen­nych realiach. W tle coraz bar­dziej napię­te sto­sun­ki pol­sko-nie­miec­kie, a na pierw­szym pla­nie kry­mi­nal­ne intry­gi i boha­te­ro­wie, z któ­ry­mi nie spo­sób się nudzić.

***

Lisa Jewell: „Nie­wi­dzial­na dziew­czy­na” (prze­kład: Agniesz­ka Brodzik)

Nie widzisz jej.
Ale ona widzi cie­bie.
Życie Owe­na Pic­ka roz­pa­da się na kawał­ki. Trzy­dzie­sto­trzy­let­ni nauczy­ciel zosta­je zawie­szo­ny w pra­cy, po tym jak dwie uczen­ni­ce oskar­ża­ją go o mole­sto­wa­nie. Miesz­ka­ją­cy w poko­ju gościn­nym ciot­ki, sfru­stro­wa­ny swo­im życiem Owen szu­ka pro­fe­sjo­nal­nych porad w internecie.

Tym­cza­sem w sąsiedz­twie Pic­ka zamiesz­ku­je rodzi­na Four­sów, fre­elan­cer­ka Cate i psy­cho­log dzie­cię­cy Roan oraz dwój­ka ich nasto­let­nich dzie­ci. Pew­ne­go dnia cór­ka zwie­rza się mat­ce, że sąsiad śle­dził ją, gdy wra­ca­ła do domu.

Sie­dem­na­sto­let­nia Saf­fy­re Mad­dox przez trzy lata była pacjent­ką Roana Four­sa. Po zakoń­cze­niu tera­pii podą­ża za nim jak cień, przy oka­zji pozna­jąc sekre­ty psy­cho­lo­ga i jego rodziny.

W walen­tyn­ko­wą noc Saf­fy­re zni­ka, a ostat­nią oso­bą, któ­ra widzia­ła ją żywą, oka­zu­je się Owen Pick.
„Nie­wi­dzial­na dziew­czy­na” to nie­po­ko­ją­cy thril­ler psy­cho­lo­gicz­ny, pełen poczu­cia krzyw­dy, samot­no­ści i odrzu­ce­nia oraz nagro­ma­dzo­ne­go przez lata żalu. To histo­ria ludzi, któ­rzy, choć żyją bli­sko sie­bie, nie dostrze­ga­ją praw­dy o nich samych.

***

Anna Gór­na: „Kra­ina zło­tych kłamstw”

W listo­pa­dzie 2004 roku w angiel­skim hrab­stwie West Sus­sex docho­dzi do zagi­nię­cia dwu­dzie­sto­dwu­let­niej Julie Pear­son, part­ner­ki wscho­dzą­cej gwiaz­dy kina, Jac­ka Har­for­da. Przez pięt­na­ście lat spra­wa pozo­sta­je niewyjaśniona.

Po skan­da­lu Jack wypro­wa­dza się do Zury­chu, gdzie pro­wa­dzi spo­koj­ne, dostat­nie życie z dala od bla­sku fle­szy. Przy­naj­mniej do cza­su, gdy w grud­niu 2018 roku jego kolej­na part­ner­ka zni­ka bez śla­du. Chcąc udo­wod­nić swo­ją nie­win­ność, anga­żu­je pry­wat­ne­go detek­ty­wa, Pio­tra Sauera.

Sau­er jest byłym poli­cjan­tem pra­cu­ją­cym w cha­rak­te­rze sze­fa dzia­łu ochro­ny w fir­mie ubez­pie­cze­nio­wej. Wyje­chał z Pol­ski po tym, jak zadarł z nie­wła­ści­wy­mi ludź­mi i jego rodzi­na cudem ura­to­wa­ła się z pło­ną­ce­go domu. Wte­dy też obie­cał żonie, że na zawsze zerwie z daw­nym życiem.

Obok wcią­ga­ją­cej kry­mi­nal­nej fabu­ły Kra­ina zło­tych kłamstw to rów­nież opo­wieść o zgub­nej sile uprze­dzeń wobec ludzi, któ­rych opi­nia publicz­na ska­za­ła bez wyro­ku, prze­zwy­cię­ża­niu wła­snych lęków oraz nadziei na nowy start. A tak­że o pozor­nym raju i prze­szło­ści, któ­ra raz za razem wra­ca, pró­bu­jąc dopaść nas w naj­mniej ocze­ki­wa­nym momencie.

***

Ann Cle­eves: „Krzyk cza­pli” (prze­kład: Elż­bie­ta Pawlik)

Dru­gi tom best­sel­le­ro­we­go cyklu „Dwie rze­ki”!
W Pół­noc­nym Devo­nie trwa upal­ne lato, a wybrze­że zapeł­nia się tury­sta­mi. Detek­tyw Mat­thew Venn zosta­je nagle wezwa­ny do domu lokal­nych arty­stów. Tra­fia tam na mister­nie upo­zo­ro­wa­ne mor­der­stwo – dok­tor Nigel Yeo został śmier­tel­nie ugo­dzo­ny odłam­kiem jed­ne­go z roz­bi­tych wazo­nów swo­jej cór­ki, któ­ra zaj­mu­je się ręcz­nym wytwa­rza­niem szkła.

Yeo na pierw­szy rzut oka nie wyda­je się typem czło­wie­ka, któ­ry mógł­by paść ofia­rą zbrod­ni. Był zwy­kłym urzęd­ni­kiem i kocha­ją­cym ojcem. Spra­wy dodat­ko­wo się kom­pli­ku­ją, gdy detek­tyw odkry­wa bli­skie rela­cje łączą­ce cór­kę zmar­łe­go z jego mężem, Jona­tha­nem. Spra­wa zaczy­na nie­bez­piecz­nie ocie­rać się o pry­wat­ne życie śledczego.

Gdy docho­dzi do kolej­ne­go zabój­stwa, Mat­thew Venn wie, że przyj­dzie mu zmie­rzyć się nie tyl­ko z mor­der­cą, ale też z kłam­stwa­mi powta­rza­ny­mi w samym ser­cu jego społeczności.

***

Han­na Greń: „Jak kamień w wodę”

Myśl o kon­tak­cie z poli­cją wzbu­dza w niej lęk. Wspo­mnie­nie sprzed jede­na­stu lat wciąż boli. Nadal pamię­ta poro­zu­mie­waw­cze spoj­rze­nia poli­cjan­tów, ich kpią­ce uwa­gi i uśmie­chy peł­ne poli­to­wa­nia. Nikt nie wie­rzył w skła­da­ne przez nią zezna­nia, gdy roz­trzę­sio­na pro­si­ła o pomoc.
Teraz Kor­ne­lia Plisz­ka znów musi się o nią zwró­cić. Otrzy­mu­je listy z pogróż­ka­mi, a gdy w nocy sły­szy dźwięk roz­bi­tej szy­by, zda­je sobie spra­wę, że sytu­acja sta­ła się zbyt poważ­na, by mil­czeć.
Pecho­wo tra­fia na tego same­go poli­cjan­ta, któ­ry pro­wa­dził jej spra­wę przed laty. Trud­no bowiem zaufać komuś, kto wte­dy zawiódł tak bar­dzo. Kto chcąc chro­nić swo­je­go kum­pla, nie dał wia­ry sło­wom skrzyw­dzo­nej dziewczyny.

Czy sytu­acja się powtó­rzy? Czy i tym razem uprze­dze­nia wezmą górę, a Kor­ne­lia zosta­nie sam na sam ze swo­im strachem?

Jak kamień w wodę” to oby­cza­jo­wo-kry­mi­nal­na opo­wieść o tym, jak krzyw­dzą­ce bywa oce­nia­nie po pozo­rach. I jak łatwo dać się zaśle­pić emocjom.

***

Catrio­na Ward: „Sun­dial” (prze­kład: Mar­ty­na Tomczak)

Nie możesz uciec przed tym, co masz we krwi…
Wszyst­ko, cze­go Rob chcia­ła, to nor­mal­ne życie. Mąż, dwo­je dzie­ci i ład­ny dom na przed­mie­ściach zda­ją się świad­czyć o tym, że jej się uda­ło. Ale kobie­ta boi się o swo­ją naj­star­szą cór­kę, Cal­lie, któ­ra zbie­ra drob­ne kości i szep­cze do wyima­gi­no­wa­nych przy­ja­ciół. Rob dostrze­ga w dziew­czyn­ce mrok, któ­ry przy­po­mi­na jej o prze­szło­ści, od któ­rej ucie­kła. I boi się o bez­pie­czeń­stwo dru­giej córki.

Kobie­ta posta­na­wia zabrać Cal­lie do domu swo­je­go dzie­ciń­stwa, do Sun­dial, poło­żo­ne­go głę­bo­ko na pusty­ni Moja­ve. Tam będzie musia­ła doko­nać strasz­ne­go wyboru.

Sun­dial w nie­oczy­wi­sty spo­sób opo­wia­da o tok­sycz­nych rela­cjach i uciecz­ce przed prze­zna­cze­niem, któ­ra nie zawsze jest moż­li­wa. Nie­kie­dy trze­ba dotrzeć w otchłań prze­szło­ści, by ura­to­wać przy­szłość. Taka podróż jed­nak mało kie­dy oby­wa się bez ofiar.

***

Prze­my­sław Żar­ski: „Cierń”

W stycz­nio­wy wie­czór w pobli­żu kaplicz­ki i meta­lo­we­go krzy­ża śled­czy znaj­du­ją roz­ko­pa­ny dół, a w nim ludz­kie kości. Kil­ka dni póź­niej na dru­gim koń­cu mia­sta samo­bój­stwo popeł­nia mło­da kobie­ta.
Robert Kreft wra­ca do pra­cy i mie­rzy się z dra­ma­tycz­ny­mi wyda­rze­nia­mi ostat­nich tygo­dni, kie­dy to zna­lazł się o krok od roz­wi­kła­nia tajem­ni­cy samo­bój­czej śmier­ci matki.

Dwa­dzie­ścia pięć lat wcze­śniej Anna Kreft ode­bra­ła sobie życie, ska­cząc z bal­ko­nu na oczach dzie­się­cio­let­nie­go syna. Kobie­ta spo­tka­ła na swo­jej dro­dze pew­ne­go czło­wie­ka, któ­ry wbił cierń w tkan­kę ich usta­bi­li­zo­wa­ne­go życia, nisz­cząc spo­kój, zatru­wa­jąc rela­cje i popy­cha­jąc Annę w ramio­na obłę­du.
„Cierń” to histo­ria o tym, że wspo­mnie­nia potra­fią uwie­rać jak tkwią­ca w skó­rze zadra. To bole­sna, jątrzą­ca się opo­wieść o dąże­niu do praw­dy, któ­ra nie zawsze pro­wa­dzi do zago­je­nia blizn i uko­je­nia bólu.
Bra­wu­ro­wy finał cyklu z komi­sa­rzem Rober­tem Kre­ftem w roli głównej!

***

Remi­giusz Mróz: „Wer­dykt”

War­sza­wą wstrzą­sa infor­ma­cja o odna­le­zie­niu mar­twe­go nie­mow­la­ka na jed­nym z publicz­nych pla­ców zabaw. Poli­cja nie jest w sta­nie odna­leźć rodzi­ców, nic nie pozwa­la też ziden­ty­fi­ko­wać toż­sa­mo­ści dziec­ka. To media jako pierw­sze tra­fia­ją na trop – uda­je im się odna­leźć mat­kę, któ­ra przed kame­ra­mi twier­dzi, że nie pamię­ta, co się wyda­rzy­ło, i nie wie, gdzie jest jej syn.

Dzien­ni­ka­rze przy­kle­ja­ją kobie­cie łat­kę dzie­cio­bój­czy­ni, zapo­wia­da się jeden z naj­gło­śniej­szych pro­ce­sów ostat­nich lat – a Chył­ka i Oryń­ski zro­bią wszyst­ko, by popro­wa­dzić tę obro­nę. Nowy part­ner zarzą­dza­ją­cy kan­ce­la­rią nie ma jed­nak zamia­ru pozwa­lać, by dwój­ka praw­ni­ków dłu­żej dzie­li­ła się sprawami.

A może szy­ku­je­cie pre­zent dla praw­dzi­wych książ­ko­żer­ców? Dla nich Czwar­ta Stro­na przy­go­to­wa­ła nie­zwy­kły pakiet – z oka­zji pre­mie­ry 16. tomu z serii o Joan­nie Chył­ce Remi­giu­sza Mro­za do sprze­da­ży tra­fił „Pakiet z Chył­ką”, czy­li kom­plet wszyst­kich wyda­nych dotąd powie­ści z tej serii. W jego skład „Pakie­tu z Chył­ką” wcho­dzą powie­ści: „Kasa­cja”, „Zagi­nię­cie”, „Rewi­zja”, „Immu­ni­tet”, „Inwi­gi­la­cja”, „Oskar­że­nie”, „Testa­ment”, „Kon­tra­typ”, „Umo­rze­nie”, „Wyrok”, „Egze­ku­cja”, „Eks­tra­dy­cja”, „Pre­ce­dens”, „Afekt”, „Ska­za­nie” i „Wer­dykt”.

Arty­kuł powstał przy współ­pra­cy z wydaw­nic­twem Czwar­ta Strona

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy