Ciekawostki

Łódzki mural z wiedźminem Geraltem jest już gotowy

Koń­ca dobie­gły pra­ce przy naj­więk­szym w Pol­sce mura­lu. Ścien­ne malo­wi­dło przez ostat­nie tygo­dnie powsta­wa­ło w Łodzi. Barw­ny obraz zdo­bi teraz trzy ścia­ny wie­żow­ca na łódz­kim Man­hat­ta­nie. Boha­te­rem mura­lu jest Geralt z Rivii, bia­ło­wło­sy zabój­ca potwo­rów z popu­lar­nej na nie­mal całym świe­cie wiedź­miń­skiej sagi Andrze­ja Sapkowskiego.

Mural powstał dzię­ki współ­pra­cy władz Łodzi, Andrze­ja Sap­kow­skie­go, CD Pro­jekt Red i EC1. Za pro­jekt odpo­wia­da malarz, ilu­stra­tor i autor komik­sów Jakub Rebel­ka. Jego wizję zain­spi­ro­wał obraz olej­ny Caspa­ra Davi­da Frie­dri­cha, zaty­tu­ło­wa­ny Wędro­wiec nad morzem mgły. Nad mura­lem pra­co­wa­ło łącz­nie dzie­więć osób. Potrzeb­ne były dwa tygo­dnie, żeby dzie­ło ukończyć.

Z ogrom­ną przy­jem­no­ścią zapro­jek­to­wa­łem mural przed­sta­wia­ją­cy Wiedź­mi­na wła­śnie dla Łodzi, rodzin­ne­go mia­sta pisa­rza. Moim zamie­rze­niem było uka­za­nie wyobra­że­nia świa­ta stwo­rzo­ne­go przez Andrze­ja Sap­kow­skie­go. Chcia­łem, żeby oglą­da­ją­cy mogli poczuć ska­lę i zło­żo­ność tego świa­ta, a jed­no­cze­śnie zosta­wić miej­sce dla wyobraź­ni widza, któ­ry będzie mógł inter­pre­to­wać obraz, two­rząc jego wła­sną histo­rię, mówił pod­czas uro­czy­ste­go odsło­nię­cia mura­lu Jakub Rebelka.

Patrzą­cy w dal Geralt uwiecz­nio­ny został na ścia­nach miesz­kal­ne­go wie­żow­ca przy uli­cy Piotr­kow­skiej 182. Wyso­kość mura­lu to 78 metrów. Malo­wi­dło pokry­wa powierzch­nię oko­ło 2 tysię­cy metrów kwa­dra­to­wych, co czy­ni je naj­więk­szym tego typu dzie­łem w Polsce.

źró­dło rmf

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy