Aktualności

Manuskrypty F. Scotta Fitzgeralda dostępne dla każdego w wersji cyfrowej

F. Scott Fit­zge­rald napi­sał zale­d­wie pięć powie­ści, ale spod jego pió­ra wyszły rów­nież nie­zli­czo­ne opo­wia­da­nia, naj­pierw publi­ko­wa­ne w cza­so­pi­smach, np. w „Nassau Lite­ra­ry Maga­zi­ne”, „The Satur­day Eve­ning Post” czy „ Esqu­ire”, póź­niej wyda­wa­ne w książ­ko­wych zbio­rach. Jego twór­czość zapew­ni­ła mu mia­no jed­ne­go z naj­lep­szych ame­ry­kań­skich pisa­rzy XX wie­ku i sza­no­wa­ne­go kro­ni­ka­rza epo­ki jaz­zu. Nie­daw­no mogli­śmy obcho­dzić 125. rocz­ni­cę uro­dzin pisa­rza. Z tej oka­zji część jego manu­skryp­tów zosta­ła zdi­gi­ta­li­zo­wa­na i udo­stęp­nio­na publicznie.

Odręcz­nie pisa­ne tek­sty F. Scot­ta Fit­zge­ral­da znaj­do­wa­ły się w zbio­rach Biblio­te­ki Uni­wer­sy­te­tu Prin­ce­ton, gdzie pisarz stu­dio­wał w latach 1913–1917, zanim wstą­pił do woj­ska. Tam też poznał pisa­rzy Edmun­da Wil­so­na i Joh­na Peale­’a Bisho­pa, któ­rzy sta­li się jego bli­ski­mi przy­ja­ciół­mi i suro­wy­mi recenzentami.

Kolek­cja Fit­zge­ral­da Biblio­te­ki Uni­wer­sy­te­tu Prin­ce­ton obej­mu­je mię­dzy inny­mi manu­skrypt Wiel­kie­go Gats­by­’e­go, dwu­stro­ni­co­wy tekst Ur-Gats­by, któ­ry został porzu­co­ny przez auto­ra krót­ko po napi­sa­niu czy doku­men­ty powią­za­ne z powie­ścią Po tej stro­nie raju.

Manu­skryp­ty F. Scot­ta Fit­zge­ral­da zosta­ły zeska­no­wa­ne i w wer­sji cyfro­wej udo­stęp­nio­ne każ­de­mu, kto chciał­by je przej­rzeć. Doku­men­ty moż­na zna­leźć tutaj:
http://pudl.princeton.edu/collections/pudl0044

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy