Aktualności Zapowiedzi

Mróz na lato

Fani Remi­giu­sza Mro­za cze­ka­ją­cy na kolej­ną powieść naj­bar­dziej bodaj płod­ne­go współ­cze­sne­go pol­skie­go auto­ra mogą spać spo­koj­nie. Pocho­dzą­cy z Opo­la pisarz za pośred­nic­twem swo­ich mediów spo­łecz­no­ścio­wych poin­for­mo­wał o nowej książ­ce. Pre­mie­ra zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi. Będzie to czter­dzie­sta dru­ga publi­ka­cja Remi­giu­sza Mroza.

Czy­tel­ni­cy tym razem zosta­ną zabra­ni w podróż do wcze­snych lat dwu­ty­sięcz­nych, gdzie w oto­cze­niu ponu­rych blo­ko­wisk przy hip-hopo­wych ryt­mach śle­dzić będą spra­wę zagi­nię­cia pew­nej nasto­lat­ki z lokal­ne­go liceum. Zada­nia roz­wi­kła­nia zagad­ki podej­mu­je się dwo­je nasto­lat­ków. Mimo że pocho­dzą z zupeł­nie róż­nych świa­tów, to tyl­ko współ­dzia­ła­jąc mają szan­sę odnieść suk­ces i dowie­dzieć się, co się sta­ło z ich koleżanką.

Remi­giusz Mróz zapra­sza do odwie­dze­nia osie­dla RZNiW, miej­sca, któ­re w innych oko­licz­no­ściach nale­ża­ło­by omi­jać sze­ro­kim łukiem:

Na co dzień nie wpusz­cza się tam obcych, ale będzie­my mie­li dwój­kę dobrych prze­wod­ni­ków z lokal­ne­go liceum, któ­rzy zna­ją teren na wylot. On nazy­wa się Deso i wła­ści­wie oddy­cha dymem z join­tów; ona ma nie­for­tun­ną ksyw­kę Żaba i jest ulu­bie­ni­cą każ­de­go nauczy­cie­la. Ich dwa odmien­ne świa­ty połą­czą się za spra­wą zagi­nię­cia pew­nej dziewczyny.

Osie­dle RZNiW ma być powie­ścią nie­zwią­za­ną z dotych­czas napi­sa­ny­mi przez auto­ra książ­ka­mi. Co wię­cej powi­nien być to tytuł samo­dziel­ny, a przy­naj­mniej na chwi­lę obec­ną Remi­giusz Mróz nie myśli o niej jako o począt­ku nowej serii.

To nie tyl­ko fascy­nu­ją­ca histo­ria kry­mi­nal­na, ale tak­że świe­że spoj­rze­nie na hip-hopo­wą sub­kul­tu­rę prze­ło­mu wie­ków i wciąż obec­ny pro­blem ubó­stwa w Pol­sce, zapew­nia na okład­ce wydawca.

O tym będzie moż­na się prze­ko­nać już wkrót­ce. Powieść ma pre­mie­rę 15 lipca.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy