Aktualności

Zmarł Carlos Ruiz Zafón

Jak poda­je hisz­pań­ski dzien­nik El Pais zmarł dzi­siaj autor best­sel­le­ro­wej powie­ści Cie­nia Wia­tru

Car­los Ruiz Zafón, któ­ry zmarł w wie­ku 55 lat, zma­gał się z nowo­two­rem jeli­ta od 2 lat. Jego naj­bar­dziej zna­na książ­ka Cień wia­tru sta­ła się świa­to­wym best­sel­le­rem, sprze­da­jąc się w nakła­dzie oko­ło 15 mln egzem­pla­rzy! Otwie­ra­ła cykl Cmen­tarz zapo­mnia­nych ksią­żek w skład któ­re­go wcho­dzi­ły też powie­ści Gra anio­ła, Wię­zień nie­ba oraz Labi­rynt duchów. Z wykształ­ce­nia był dzien­ni­ka­rzem. Od roku 1993 miesz­kał w Los Ange­les, gdzie poświę­cił się pisa­niu sce­na­riu­szy fil­mo­wych i powie­ścio­pi­sar­stwu. Jego pierw­sze czte­ry książ­ki były adre­so­wa­ne do mło­dzie­ży (za Ksią­żę mgły otrzy­mał nagro­dę Ede­bé – Pre­mio Ede­bé de Lite­ra­tu­ra Infan­til y Juvenil).

źró­dło: El pais, face­bo­ok, wikipedia

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy