Aktualności Zapowiedzi

Rowling będzie publikować swoją powieść dla dzieci w internecie

J.K. Row­ling przy­go­to­wa­ła miłą nie­spo­dzian­kę dla swo­ich fanów. Wymy­ślo­na i wstęp­nie spi­sa­na przed dzie­się­cio­ma laty histo­ria, zaty­tu­ło­wa­na Icka­bog, wkrót­ce po raz pierw­szy ujrzy świa­tło dzien­ne i będzie dostęp­na dla każ­de­go. Książ­ka w żaden spo­sób nie jest zwią­za­na z Har­rym Pot­te­rem, i mimo że prze­zna­czo­na dla dzie­ci, zapew­ne każ­dy będzie mógł czer­pać przy­jem­ność z jej lektury.

Bry­tyj­ska pisar­ka powieść Icka­bog pisa­ła, kie­dy pra­co­wa­ła nad ostat­ni­mi toma­mi Harry’ego Pot­te­ra. Zamie­rza­ła ją wydać zaraz po zakoń­cze­niu serii o mło­dym cza­ro­dzie­ju, ale osta­tecz­nie nic z tego nie wyszło. Posta­no­wi­ła zro­bić sobie prze­rwę od wyda­wa­nia lite­ra­tu­ry dzie­cię­cej, sku­pi­ła się na książ­kach dla doro­słych i nigdy już do tema­tu nie wró­ci­ła. Opo­wieść zna­na jest więc dotych­czas tyl­ko autor­ce i jej dzie­ciom, któ­rym Row­ling histo­rię czy­ta­ła do spania.

Icka­bog to histo­ria o praw­dzie i nad­uży­wa­niu mocy. Żeby była jasność: pomysł przy­szedł mi do gło­wy ponad deka­dę temu, nie jest więc to w żad­nym wypad­ku odpo­wiedź na cokol­wiek, co się dzie­je teraz na świe­cie. Tema­ty w niej zawar­te są ponad­cza­so­we i moż­na je przy­pi­sać do każ­dej ery czy każ­de­go kra­ju, napi­sa­ła J.K. Rowling.

Po dzie­się­ciu latach spo­czyn­ku na stry­chu manu­skrypt został wydo­by­ty na świa­tło dzien­ne. Pisar­ka posta­no­wi­ła po kon­sul­ta­cji z już nasto­let­ni­mi dzieć­mi prze­re­da­go­wać i dokoń­czyć histo­rię, a następ­nie podzie­lić się nią z całym świa­tem. Dla­te­go każ­de­go dnia robo­cze­go mię­dzy 26 maja a 10 lip­ca publi­ko­wa­ny będzie w inter­ne­cie krót­szy albo dłuż­szy frag­ment histo­rii. W tym celu przy­go­to­wa­na zosta­ła spe­cjal­na stro­na, na któ­rej moż­na czy­tać książkę:

https://www.theickabog.com/home/

Jak na razie opo­wieść publi­ko­wa­na jest oczy­wi­ście w języ­ku angiel­skim, ale autor­ka zdra­dzi­ła, że trwa­ją pra­ce nad tłu­ma­cze­niem jej na inne języ­ki. Nie ma jed­nak infor­ma­cji, na jakie.

Co cie­ka­we, książ­ka zosta­nie rów­nież w koń­cu wyda­na w wer­sji bar­dziej tra­dy­cyj­nej, zarów­no elek­tro­nicz­nej, jak i dru­ko­wa­nej. Pre­mie­ra zosta­ła zapla­no­wa­na na listo­pad 2020 roku. Tan­tie­my ze sprze­da­ży tej książ­ki Row­ling chce prze­ka­zać gru­pom naj­bar­dziej poszko­do­wa­nym przez pan­de­mię koronawirusa.

źró­dło: jkrowling.com

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak


Zaj­rzyj na Molom.pl i sko­rzy­staj z pro­mo­cji na gadże­ty książkowe!

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy